jaarverslag 2018

Overige specificaties en toelichtingen

Afrekeningsverschillen voorgaande dienstjaren

Afrekeningsverschillen voorgaande jaren ( x 1.000 euro)

Programma

Begroot

Werkelijk

Verschil*

1

Openbaar bestuur

0

-368

368

2

Bereikbaarheid

0

672

-672

3

Water

0

43

-43

4

Milieu

0

-391

391

5

Ruimte

0

-392

392

6

Groen

0

-498

498

7

Cultuur en Welzijn

0

-216

216

8

Financiën

-4.367

-4.424

58

Totaal

-4.367

-5.574

1.207

*  Een positief verschil is voordelig

Lasten zoals subsidies worden soms administratief afgehandeld in een later jaar dan waarop de subsidie betrekking heeft. Bij deze eindafrekening wordt aan de hand van de subsidievoorwaarden en de werkelijke kosten het precieze bedrag van de subsidie bepaald. Verschillen tussen de in eerste instantie afgesproken subsidie en de eindafrekening die in een verschillend jaar tot uiting komen, komen op de post "afrekeningsverschillen" terecht. Deze afrekeningsverschillen worden begroot als stelpost in programma 8, maar gerealiseerd in alle programma's. Het verschil tussen begroot en gerealiseerd bedraagt in 2018 € 1,2 miljoen.

ga terug