jaarverslag 2018

In één oogopslag

Analyse van het resultaat

Overzicht totaal rekeningresultaat (x € 1 miljoen)

Programma

 Begroot resultaat 

Gerealiseerd resultaat

Verschil

1

27,7

26,4

1,3

2

253,0

193,2

59,7

3

6,1

6,0

0,2

4

47,7

43,3

4,4

5

37,7

44,8

-7,1

6

63,2

24,9

38,4

7

23,5

20,0

3,6

8

-461,8

-412,0

-49,8

Totaal

-2,8

-53,4

50,6

Toelichting
Het rekeningresultaat 2018 bedraagt € 53,4 miljoen voordelig. Het begrote resultaat na de laatste begrotingswijziging bedroeg € 2,8 miljoen voordelig. Dit betekent dat het resultaat € 50,6 miljoen voordeliger is dan verwacht bij de laatste begrotingswijziging.
Vrijval balansposten
Het merendeel van het positieve resultaat bestaat uit - om administratief-technische redenen -vrijvallende balansposten. Het betreft middelen die ofwel van derden zijn ontvangen voor specifieke doelen, ofwel eigen provinciale middelen waarvoor afspraken met derden zijn gemaakt. De verslaggevingsvoorschriften schrijven nauwkeurig voor hoe deze middelen in de jaarrekening moeten worden gerapporteerd en deze voorschriften zijn in deze jaarrekening nauwkeurig nagevolgd. Daardoor vindt voor een aantal posten op onze balans een vrijval plaats en stellen wij voor deze posten in de bijpassende reserves te storten met ongewijzigd bestedingsdoel.

  1. ILG

€ 37,5 miljoen bestaat uit de vrijval van de balanspost vooruitontvangen rijksbijdragen Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Recente uitspraken van de Commissie BBV maken duidelijk dat dergelijke middelen niet langer als balanspost overlopende passiva gerapporteerd mogen worden. De daardoor vrijvallende middelen waren bestemd voor doelen gerelateerd aan de reserves Groen, Infrastructuur en Herstructurering bedrijventerreinen.

  1. Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Per 1 januari 2016 is de subsidieregeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer ingevoerd. Financiering vindt plaats op basis van de verdeling 50% EU en 50% nationale financiering (provincies). De huidige cofinanciering vanuit de EU is echter geen 50% maar 75%. De provincies betalen nu dus maar 25% van de subsidiekosten. Omdat het onvoldoende aannemelijk is dat de provincies alsnog de resterende 25% moeten betalen, is in overleg met de accountant besloten om deze 25% (ad € 3,2 miljoen) te laten vrijvallen per 31-12-2018.

  1. Kust op kracht

Gebleken is dat voor het project Kust op Kracht (tranche 1), naast bijdragen van derden, de bijbehorende eigen provinciale middelen op de balans waren opgenomen. Volgens de begrotingsregels (BBV) is dit niet toegestaan. Deze eigen provinciale middelen vallen vrij uit de balanspost, waardoor de baten in 2018 hoger uitvallen met € 1,2 miljoen. Wij stellen voor deze middelen in de reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen te storten.
Wijziging afschrijvingstermijnen kapitaalgoederen met maatschappelijk nut
Als gevolg van de verlenging van de afschrijvingstermijn van onze kapitaalgoederen met maatschappelijk nut (voornamelijk wegen en vaarwegen) ontstaat een verschuiving van lasten naar de (verre) toekomst en een vrijval in 2018. Met ingang van 2018 worden langere afschrijvingstermijnen gehanteerd, die aansluiten bij de verwachte gebruiksduur. Het positieve effect van € 7,3 miljoen voor 2018 als gevolg van de  verlenging van de afschrijvingsduur is met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2018 verwerkt in deze jaarrekening.

Gerealiseerde lasten 2018 (x € 1 miljoen)

Programma

Lasten 

Lasten

Verschil 

actuele begroting

gerealiseerd

1

26,1

22,2

3,9

2

237,8

189,9

47,9

3

8,9

7,2

1,6

4

53,8

39,6

14,3

5

84,0

81,6

2,5

6

79,9

78,3

1,6

7

23,6

20,0

3,5

8

63,0

57,6

5,4

Totaal

577,1

496,4

80,7

Toelichting:
De lasten in de jaarrekening 2018 zijn € 80,7 miljoen lager uitgevallen. Het grootste verschil zit in programma 2, voornamelijk vanwege subsidies aan de Zaanbrug, de Boerenverdrietsluis en diverse OV-projecten die niet verleend dan wel lager uitgevallen zijn. Daarnaast zijn er minder kosten gemaakt ten aanzien van groot onderhoud wegen en vaarwegen en zijn de kapitaallasten lager vanwege de verlenging van de afschrijvingstermijn. Zie voor een uitgebreide toelichting het overzicht baten en lasten (5.1), programma 2.   

Gerealiseerde baten 2018 (x € 1 miljoen)

Programma

Baten

Baten

Verschil

actuele begroting

gerealiseerd

1

-0,2

-0,1

-0,1

2

-20,6

-17,9

-2,7

3

-3,6

-3,4

-0,3

4

-6,6

-4,1

-2,5

5

-20,0

-34,3

14,2

6

-1,4

-41,5

40,1

7

0,0

0,0

0,0

8

-413,8

-417,7

4,0

Totaal

-466,3

-519,0

52,7

Toelichting:
De baten in de jaarrekening 2018 zijn € 52,7 miljoen hoger uitgevallen. Het grootste verschil zit in programma 6. Dit betreft de hiervoor reeds genoemde vrijval van de balanspost vooruitontvangen rijksbijdragen Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), een bedrag van € 37,5 miljoen.

Gerealiseerde stortingen in reserves 2018 (x € 1 miljoen)

Programma

Stortingen reserves

Stortingen reserves

Verschil

actuele begroting

gerealiseerd

1

3,0

3,0

0,0

2

180,3

131,5

48,8

3

4,7

4,7

0,0

4

5,8

12,8

-7,0

5

32,4

34,2

-1,9

6

10,0

8,4

1,6

7

0,0

0,0

0,0

8

70,2

69,5

0,7

Totaal

306,4

264,2

42,2

Toelichting:
Er is bij de jaarrekening 2018 € 42,2 miljoen minder in reserves gestort. Het grootste verschil zit in programma 2, voornamelijk veroorzaakt door lagere (gecorrigeerde) stortingen in de reserve groot onderhoud wegen en vaarwegen, en een lagere storting in de reserve Kapitaallasten OV vanuit de reserve EXIN-H. Tegenover deze lagere stortingen staan ook twee hogere stortingen, in programma 4 (correctie voorziening bodemsanering) en in programma 5 (bijdrage Rijk in reserve Werkgelegenheid en Economie). Zie voor een uitgebreide toelichting het overzicht baten en lasten (5.1), programma 2, 4 en 5.

Gerealiseerde onttrekkingen aan reserves 2018 (x € 1 miljoen)

Programma

Onttrekkingen reserves

Onttrekkingen reserves

Verschil

actuele begroting

gerealiseerd

1

-1,2

1,4

-2,6

2

-144,5

-110,3

-34,3

3

-3,8

-2,6

-1,2

4

-5,3

-4,9

-0,3

5

-58,7

-36,7

-22,0

6

-25,3

-20,4

-4,9

7

0,0

0,0

0,0

8

-181,3

-121,4

-59,8

Totaal

-420,1

-295,0

-125,1

Toelichting:
Er is bij de jaarrekening 2018 € 125,1 miljoen minder aan reserves onttrokken. De verschillen zitten grotendeels in programma 2 (lagere onttrekkingen reserves groot onderhoud wegen en vaarwegen, infrastructuur en OV-projecten), programma 5 (lagere onttrekkingen reserves leefbaarheidsfonds Schiphol en werkgelegenheid & economie) en programma 8 (lagere onttrekkingen diverse overkoepelende reserves). Zie voor een uitgebreide toelichting het overzicht baten en lasten (5.1).