jaarverslag 2018

Leeswijzer

Leeswijzer

In deze leeswijzer worden kort alle onderdelen van de Jaarstukken 2018 benoemd.
De Jaarstukken bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en bijlagen. Het jaarverslag is ingedeeld in de programmaverantwoording en de verplichte paragrafen. De jaarrekening bestaat uit het overzicht van baten en lasten en toelichting, de balans en toelichting, overige specificaties en de SiSa-verantwoording.  
Omdat de begroting 2018 nog volgens “het oude format” opgemaakt is en de jaarstukken een afspiegeling vormen van de begroting, zijn de jaarstukken 2018 nog (grotendeels) conform het oude format opgemaakt. Om al wel een stap te maken richting het nieuwe format dat vanaf 2019 geldt, is er waar mogelijk wel wat gewijzigd. Zo zijn de financiële toelichtingen anders vormgegeven. Bovendien zijn deze toelichtingen die voorheen bij de programmatabellen in de programmaverantwoording werden opgenomen dit jaar opgenomen in de financiële jaarrekening, namelijk bij het overzicht van baten en lasten per programma en het overzicht van mutaties reserves per programma. Bedoeling is om hiermee in de programmaverantwoording meer ruimte te geven voor een beleidsmatig verhaal.

ga terug