jaarverslag 2018

Inleiding

Voor u liggen de Jaarstukken over 2018, het laatste volle jaar van dit college van Gedeputeerde Staten (GS). De collegeperiode 2015-2019 loopt ten einde. Op 20 maart 2019 hebben de inwoners van Noord-Holland met elkaar nieuwe Provinciale Staten (PS) gekozen. Iets daarvoor, op 7 januari 2019, werd Arthur van Dijk in een buitengewone Statenvergadering geïnstalleerd als nieuwe commissaris van de Koning. Hij volgde Johan Remkes op, die sinds 1 juli 2010 cvdK in Noord-Holland is geweest.
Deze jaarstukken bieden een heldere verantwoording over de voortgang ten aanzien van de provinciale beleidsprogramma’s. De in 2018 behaalde resultaten illustreren dat de ambities uit het coalitieakkoord Ruimte voor Groei in de afgelopen bestuursperiode grotendeels zijn verwezenlijkt. Vanwege de voortvarende uitvoering daarvan had Provinciale Staten in november 2017 motie 110 aangenomen, waaraan door het College van GS invulling is gegeven door een reeks beleidsinitiatieven. Deze voorstellen, met een financieel beslag van 69 miljoen euro, richtten zich op de terreinen van waterrecreatie, infrastructuur, terugdraaien bodemdaling in veenweidegebieden, ecologische oevers, handhaving in natuur- en stiltegebieden, fietsinfrastructuur en versterking van de regionale (duurzame) economie door aanleg van snel internet en CO2-leidingen. Aan deze voorstellen is vanaf 2018 invulling gegeven.  

  • De provincie heeft in 2018 een aantal projecten m.b.t. het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) opgeleverd. Zo zijn de N307/N194 (project N23 Westfrisiaweg), Geinbrug, Vechtbrug, N241 en N235 in 2018 in gebruik genomen.
  • Het afgelopen jaar zijn de laatste gebiedscontracten (voor de duur van 10 jaar) gegund voor het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur. Daarmee zijn in alle gebieden in 2018 de gebiedsaannemers actief.  Door middel van het gebiedsgericht werken, zet de provincie in op efficiënt beheer en onderhoud, waarbij voor een lange tijd wordt samengewerkt met de gebiedscontractanten en zo gebruik wordt gemaakt van hun kennis en innovatiekracht.
  • Het bestuursakkoord Klimaatadaptatie is ondertekend. De ambities die neergelegd zijn in de provinciale watervisie voor klimaatadaptatie zijn behaald. Vanuit de vraag van het nationale Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie maar ook vanuit de regio, is extra inzet geleverd op Klimaatadaptatie.
  • De provincie heeft zich in 2018 volop ingezet voor de energietransitie en circulaire economie.
  • In 2018 hebben PS de Omgevingsvisie vastgesteld en is gestart met de Omgevingsverordening.
  • In 2018 heeft de provincie in samenwerking met partners het Proof-of-Concept Fonds officieel opgericht als Innovatiefonds Noord-Holland BV. Vanuit dit fonds zijn in 2018 vier converteerbare leningen verstrekt.
  • De provincie heeft de derde tranche van de lening voor de onderzoeksreactor Pallas toegezegd. Daarnaast is er subsidie verleend voor de bouw van een solarlab op de ontwikkellocatie Petten.0
  • De provincie werkt eraan om jaarlijks 250 hectare nieuwe Natuurnetwerk Nederland te realiseren. Dit staat ook in het provinciaal coalitieakkoord. In 2018 werd 298 hectare Natuurnetwerk Nederland gerealiseerd o.a. in de Harger- en Pettemerpolder en De Kampen. Ook werd 238 hectare verworven middels aankoop of functiewijziging.
  • Op 7 september 2018 is de fietsbrug en natuurverbinding bij Nigtevecht feestelijk geopend, in aanwezigheid van de samenwerkingspartners en omwonenden.

Voor de financiële resultaten verwijzen we naar hoofdstuk 2, de rekening in één oogopslag. Via het provinciefonds betaalt het Rijk mee aan de bekostiging van provinciale taken. In 2018 bedroeg de algemene uitkering vanuit het Rijk aan de provincie Noord-Holland € 201 miljoen. Naast de algemene uitkering vanuit het Rijk vormen de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting een belangrijke eigen inkomstenbron voor de provincies. Het maximumtarief voor 2018 is van Rijkswege vastgesteld op 111,8 opcenten. Noord-Holland hanteert evenwel een tarief van 67,9 opcenten en is de afgelopen jaren steeds de provincie met de laagste opcenten geweest van de 12 provincies. In 2018 heeft de provincie Noord-Holland € 208 miljoen aan opcenten ontvangen. De inkomsten en de uitgaven van de provincie Noord-Holland zijn in balans. Ook in financiële zin is de provincie Noord-Holland een vaste koers blijven varen.

ga terug