jaarverslag 2018

Grondbeleid

Algemeen

Voor veel van de provinciale doelstellingen is het provinciale grondbeleid een onmisbaar instrument. Wij willen het Natuurnetwerk Nederland afronden, wegen en hoogwaardige openbaar vervoersverbindingen realiseren en werken aan duurzame landbouw en agrarische structuurversterking. Dat alles kan niet gerealiseerd worden zonder grond.
Met de inzet van provinciale grondinstrumenten (zoals aankoop, verkoop, beheer en ruil) beoogt de provincie om effectief bij te dragen aan het realiseren van de provinciale doelen op het gebied van bijvoorbeeld natuur, water, mobiliteit, klimaatadaptatie en duurzaamheid. Grond(bezit) is een middel en nadrukkelijk geen doel op zich. De activiteiten worden uitgevoerd binnen de kaders van de 5e Nota Grondbeleid die in november 2018 door PS is vastgesteld. De vijfde Nota geeft invulling aan de wens van de Staten om gronden primair aan te wenden voor het realiseren van provinciale doelstellingen (in tegenstelling tot aanwending met oog op rendement en financiële doelstellingen).
De belangrijkste uitgangspunten van het grondbeleid zijn verwoord in de vier kernwaarden ‘marktconformiteit, ‘transparantie’,  ‘rechtmatigheid’ en ‘duurzaamheid’. De uitwerking van deze kernwaarden in concreet beleid vindt plaats in het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI), Programma Natuurontwikkeling (PNO), Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) of andere gebiedsgerichte en/of thematische programma’s, gelegitimeerd door de Omgevingsvisie. In deze structuur wordt dus gewerkt met een compacte kadernota en jaarlijks te actualiseren onderwerpen in uitvoeringsprogramma’s. Geheel conform de filosofie van de Omgevingsvisie is het grondbeleid daarmee flexibel en gericht op maatwerk om effectief in te spelen op actuele ontwikkelingen.
Daarnaast draagt de provincie zorg voor het efficiënt en duurzaam (waardevast) beheren, verhuren en verpachten van gronden in eigendom van de provincie.

ga terug